FESTIWAL FILMOWY "KinoPozaKinem FILMOWA GÓRA 2011"


Filmowa Góra 2011 - Regulamin

REGULAMIN VII FESTIWALU FILMOWEGO

KinoPozaKinem - FILMOWA GÓRA 2011

Postanowienia Ogólne

§1

 1. VII Festiwal Filmowy KinoPozaKinem FILMOWA GÓRA jest integralną częścią Letniej Sceny Artystycznej - VII EUROPEJSKIE OGRODY SZTUKI.
 2. Poszczególne Sceny Festiwalowe tegorocznej edycji prezentowane są na stronie internetowej Festiwalu www.filmowa-gora.pl. Za prezentację i promocję każdego miasta festiwalowego oraz uaktualnianie bieżących wydarzeń dotyczących poszczególnych Scen na stronie internetowej odpowiadają moderatorzy festiwalu danej Sceny.

§2

 1. Głównym organizatorem festiwalu jest Fundacja Rozwoju Kultury KOMBINAT KULTURY, KRS 0000248598 z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Kupiecka 51c.
 2. Cele Festiwalu:
 • poszerzanie partnerskich stosunków z innymi krajami Europy na płaszczyźnie wymiany artystycznej i kulturalnej;
 • wspomaganie rozwoju oraz promowanie niezależnego kina polskiego w kraju i poza jego granicami;
 • wspomaganie rozwoju i promowanie kina niezależnego
 • konsekwentne utrzymanie wysokiej jakości filmów przyjmowanych do konkursu oraz podnoszenie wymagań w kolejnych edycjach festiwalu w wymiarze adekwatnym do ogólnego rozwoju kina niezależnego w Polsce;
 • pomoc młodym twórcom w rozwijaniu świadomości filmowej poprzez umożliwianie konfrontacji z dziełami innych autorów filmów niezależnych oraz organizowanie pokazów dodatkowych o charakterze edukacyjnym, przedstawiających wybitne dzieła polskiego i europejskiego kina.
 • dzięki Scenom Festiwalowym mieszczącym się w różnych częściach Europy przedstawianie filmów jak najszerszej widowni o zróżnicowanych tradycjach kulturowych
 • ustanowienie wysokiej jakości filmów dzięki dwóm niezależnym sektorom oceny.

W pierwszym sektorze oceny dokonuje obiektywnie i niezależnie od siebie wielokulturowa publiczność poszczególnych Scen Festiwalowych za pomocą głosowania. W drugim oceny dokonuje oceny i nagradzania najlepszych filmów konkursowych festiwalu dokonuje Jury złożone z profesjonalnych twórców filmowych lub artystów innych pokrewnych dziedzin sztuki.

Warunki uczestnictwa

§3

 1. Filmy do udziału w Festiwalu mogą zgłaszać osoby fizyczne lub prawne, które są producentami posiadającym prawo do dysponowania zgłaszanym filmem, lub które otrzymały zgodę producenta posiadającego to prawo. W Festiwalu mogą brać udział również zespoły osób dokonujące zgłoszenia jako jeden uczestnik (zbiorowy). Osoba zgłaszająca film ma obowiązek poinformować twórców filmu o zgłoszeniu ich do konkursu
 2. Filmy, które nie zawierają czytelnie wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia filmu, będą automatycznie dyskwalifikowane.
 3. W przypadku osób niepełnoletnich do karty zgłoszenia filmu należy dołączyć zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w Festiwalu.
 4. Wypełnienie karty zgłoszenia filmu za pośrednictwem elektronicznego systemu zgłaszania filmów na stronie www.filmowa-gora.pl nie zwalnia uczestnika z obowiązku dołączenia do przesyłanego filmu czytelnie podpisanego wydruku Karty.
 5. Film wraz z załącznikami należy nadesłać do 15 czerwca 2011 roku pod adresem:
 6. Fundacja Rozwoju Kultury „Kombinat Kultury”

  Ul. Kupiecka 51c

  65-001 Zielona Góra

  z dopiskiem „VII Festiwal Filmowy FILMOWA GÓRA”

 7. Każdy twórca ma prawo nadesłać dowolną ilość prac opatrzonych odrębnymi kartami zgłoszenia.
 8. Lista zakwalifikowanych filmów zostanie opublikowana na oficjalnej stronie Festiwalu (najpóźniej tydzień przed rozpoczęciem VI edycji Filmowej Góry.)
 9. W szczególnych przypadkach organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dopuszczenia do konkursu filmów, które zostały nadesłane po oficjalnym terminie zgłoszeń.

§4

 1. Zgłaszając film do udziału w Festiwalu należy dostarczyć kopię filmu zarejestrowaną na nośniku elektronicznym w systemie DVD VIDEO PAL.
 2. Każdy zgłoszony film powinien być nagrany na osobnym nośniku.
 3. Każdy nośnik powinien posiadać opakowanie zabezpieczające przed ewentualnymi uszkodzeniami.
 4. Jakość techniczna kopii filmów będzie jednym z kryteriów ich kwalifikacji do konkursów.
 5. Filmy realizowane w języku polskim, które nie będą posiadały napisów lektorskich (lub lektora) w języku angielskim nie będą brane pod uwagę.
 6. Filmy zagraniczne powinny posiadać napisy lektorskie (lub lektora) w języku polskim i angielskim.
 7. Organizator ma prawo podjąć decyzję o niedopuszczeniu filmu ze względu na stan techniczny kopii, a także, w szczególnych przypadkach, filmów zawierających sceny brutalne lub erotyczne bez zachowania dobrego smaku i uzasadnienia w treści oraz sceny wulgarne, naruszające, bez merytorycznego uzasadnienia, ogólnie przyjęte normy obyczajowe.

§5

 1. Do płyty z filmem oraz karty zgłoszeniowej należy dołączyć, na osobnej płycie CD lub DVD materiały promocyjne dobrej jakości i w wysokiej rozdzielczości.
 2. Płyta z materiałami promocyjnym musi zawierać:
  • zdjęcie autora lub autorów;
  • 2-4 kadry z filmu lub poster filmu (jpg. lub bmp.)
  • (nie wymagane) 2-3 fotografie z planu zdjęciowego (jpg. lub bmp.)
  • 1-3 fragmenty filmu, czas jednego fragmentu nie przekraczają 2 minut (avi.)
 3. W opisie zdjęć oraz fragmentów filmu musi zostać podany: tytuł filmu, nazwisko reżysera, nazwiska osób na zdjęciach.
 4. Nadesłane materiały promocyjne Organizator ma prawo do wykorzystanie wybranych przez siebie dowolnych fragmentów filmu do spotów telewizyjnych i internetowych, programów telewizyjnych oraz wszelkich prezentacji medialnych promujących Festiwal Filmowa Góra
 5. W razie nie nadesłania fragmentów filmu przez autora Organizator ma prawo do wykorzystania wybranego siebie fragmentu filmu nie przekraczającego 2 minut.

Prawa autorskie

§6

 1. Zasady udziału w konkursach festiwalowych określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno - reklamowe mają jedynie charakter informacyjny.
 2. Osoba zgłaszająca film ponosi pełną odpowiedzialność za zgodność z prawdą danych umieszczonych w karcie zgłoszenia filmu. Podanie nieprawdziwych lub niepełnych danych osobowych, bądź też nie podanie ich w ogóle, powoduje wykluczenie z udziału w Festiwalu.
 3. Prawa autorskie filmu zgłaszanego do konkursu nie mogą być w żaden sposób ograniczone ani naruszać praw autorskich i dóbr osobistych osób trzecich.
 4. W przypadku zgłoszenia do udziału w Festiwalu filmu naruszającego prawa autorskie lub dobra osobiste osób trzecich, osoba zgłaszająca film pokryje wszelkie koszty obsługi prawnej wynikającej z ewentualnych roszczeń o naruszenie praw osób trzecich, a także koszty kar i odszkodowań nałożonych z tego tytułu.
 5. Autor zgłaszający film, automatycznie wyraża zgodę na wykonanie kopii filmu dla każdej ze Scen, emitowanie swojego dzieła podczas pokazów filmowych w trakcie trwania Festiwalu, oraz w okresie pofestiwalowym, odbywających się z inicjatywy Organizatora.
 6. Autor wyraża zgodę na wykorzystanie zdjęć i fragmentów filmu w materiałach reklamowych oraz prezentacjach medialnych (prasa, radio, telewizja, internet, publiczne pokazy specjalne) promujących festiwal, filmy konkursowe i twórców biorących udział w konkursie Filmowej Góry.
 7. Organizator nie zwraca nadesłanych filmów. Zgłoszone filmy po festiwalu trafiają do archiwum FG 2011.

Konkursy FFKN Filmowa Góra

§7

 1. Zgłoszenie filmu na Festiwal jest równoznaczne ze zgłoszeniem go do Konkursu Głównego Festiwalu.
 2. Zgłoszenie filmu na Festiwal jest równoznaczne ze zgłoszeniem go do Konkursu Publiczności.
 3. Konkurs Publiczności przebiegać będzie w dwóch etapach:
  • Etap pierwszy, odbywać się będzie w okresie trwania festiwalu. Podczas projekcji festiwalowych publiczność zebrana na wszystkich Scenach Festiwalowych dokona wyboru najlepszego filmu w danej kategorii tematycznej. W ten sposób wyłonieni zostaną zdobywcy Małych Pagórków.
  • Etap drugi, odbywać się będzie w czasie trwania finału danej edycji Festiwalu Filmowego Filmowa Góra. Podczas pokazu siedmiu filmów nagrodzonych Małymi Pagórkami publiczność wszystkich Scen dokona wyboru najlepszego filmu spośród nich, w ten sposób wybierając zdobywcę Dużego Pagórka.
 4. Konkurs Główny zostanie rozstrzygnięty w Zielonej Górze podczas (finału danej edycji Festiwalu Filmowego Filmowa Góra). Spośród wszystkich filmów zakwalifikowanych do festiwalu Jury festiwalu wytypuje najlepszy film, przyznając mu Grand Prix Filmowej Góry - Filmowy Pagórek.
 5. Jeśli w danej kategorii publiczność wyróżni taką samą ilością punktów więcej niż jeden film, MAŁY PAGÓREK przyznawany jest ex aequo .
 6. Jury zastrzega sobie prawo przyznania nagrody równorzędnej lub nie przyznania Grand Prix Festiwalu. W takim przypadku, główna nagroda pieniężna zostanie rozdysponowana zgodnie z decyzją Jury.
 7. Szczegółowa lista tych nagród jest dostępna się na stronie www.filmowa-gora.pl.
 8. Organizatorzy przewidują przyznanie dodatkowych Nagród Specjalnych nie objętych regulaminem. Szczegółowa lista tych nagród zostanie opublikowana na stronie www.filmowa-gora.pl na dwa tygodnie przed rozpoczęciem danej edycji.

§8

 1. W konkursie Festiwalu Filmowa Góra wydzielono następujące kategorie:
  • Etiudy studenckie;
  • Dramat, ludzie toksyczni
  • Animacja, film eksperymentalny;
  • Dokument i paradokument;
  • Komedia, humor, pastisz;
  • Profilaktyka społeczna;
  • Fabula rasa.
 2. Szczegółowa charakterystyka kategorii konkursowych Festiwalu oraz kalendarium pokazów znajduje się na stronie www.filmowa-gora.pl.

 3. O wyborze kategorii, w której prezentowany będzie film, decyduje jego twórca. W szczególnych przypadkach Komisja Kwalifikacyjna zastrzega sobie prawo do umieszczenia filmu w innym bloku tematycznym.
 4. Jeden film może wziąć udział w konkursie tylko w jednej kategorii.
 5. Każda z kategorii może posiadać swojego patrona (instytucja, lub osoba fizyczna) która niezależnie od oceny widowni i Jury wyróżni zwycięzcę danej kategorii według własnego uznania nagradzając go zgodnie z indywidualną deklaracją złożonej na ręce organizatora do 31 maja 2010 roku.

 6. nagrody Patronów danej kategorii mogą być finansowe, rzeczowe lub honorowe
  za dostarczenie nagród i realizację zobowiązań Patronów każdej z kategorii odpowiadają sami Patroni
  lista Patronów poszczególnych kategorii oraz nagród przez nich wyznaczonych zostanie ostatecznie opublikowana 1 – go czerwca 2010 roku.

Postanowienia końcowe

§9

 1. O przyjęciu filmu decyduje data stempla pocztowego.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie przesyłki oraz ewentualne zagubienie lub uszkodzenia filmów powstałych z przyczyn od organizatora niezależnych.
 3. Autorzy filmów zgłoszonych do Festiwalu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb promowania filmu na stronach internetowych i w mediach w ramach Festiwalu (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, DZ.U. Nr 133, poz. 883). Autorzy oświadczają także, że zostali poinformowani, że podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny oraz, że przysługuje im prawo wglądu do nich, jak również możliwość ich poprawienia.
 4. Dane teleadresowe twórców służą jedynie do celów związanych z organizacją Festiwalu i pozostają do wyłącznej wiadomości organizatorów.
 5. Zgłoszenie do udziału w Festiwalu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 6. W sprawach nie objętych w regulaminie decyduje Dyrektor Festiwalu.
 7. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz inne obowiązujące przepisy prawa.
 8. Ewentualne postępowania sądowe rozstrzygane będą przez sądy właściwe dla miasta Zielona Góra, gdzie mieści się siedziba Fundacji Rozwoju Kultury „Kombinat Kultury.
 9. Niniejszy Regulamin dostępny jest na oficjalnej stronie internetowej Festiwalu.
 

Od 2010 roku Filmowa Góra nominuje do Nagrody Polskiego Kina Niezależnego im. Jana Machulskiego


Wspiera nas:


Współorganizatorzy FG:

Wyszukiwarka

Odwiedziny


Wczoraj : 78